Terms and conditions

Definities

Elke Wendrickx, gevestigd te Assent, kbo nummer 0770.651.538 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf en opdrachtnemer.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant of opdrachtgever.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Bij het boeken van een dienst bij Elke Wendrickx Photography gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder bepaald.

 1. Uitgezonderd uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarde afwijkingen, gelden alleen de onderhevige algemene verkoopsvoorwaarden op al de overeenkomsten tussen partijen. Deze bepalingen blijven gelden, ook wanneer in de eventuele voorwaarden van de klant wordt gesteld dat deze voorrang hebben. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijden door Elke Wendrickx, www.elkewendrickx.com worden aangepast. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag.
 3. Indien er geen vervaldag vermeld is, dan zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen van de factuurdatum. De facturen niet vereffend door een particulier op hun vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 3.5% per maand op het niet betaalde bedrag. De facturen niet vereffend door een handelaar op hun vervaldag zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 8.5% per maand op het niet betaalde bedrag. Bovendien is, bij een niet- of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur dertig dagen na hun vervaldatum, een forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding verschuldigd van 15%. Bij niet-betaling van één factuur op vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Indien moet overgegaan worden tot gerechtelijke procedure, dan worden alle kosten daarvoor integraal doorgerekend aan de klant bovenop wat hierboven reeds vermeld werd. Daarenboven behouden we ons het recht bijkomende leveringen slechts tegen voorafbetalingen uit te voeren.
 4. Prijzen kunnen ten alle tijden worden aangepast. Afgesproken prijzen blijven steeds gelden indien er reeds een voorschot werd betaald of er een offerte werd opgesteld door de particulier of de handelaar.
 5. Verbreking van een overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de opdrachtgever en opdrachtnemer bovenop volgende voorwaarden:
 6. Bij het verbreken van een overeenkomst zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 10% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
 7. Indien het verbreken van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 14 dagen voor de te leveren prestatie zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 25% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
 8. Indien het verbreken van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 48u voor de te leveren prestatie zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 50% van het totale overeengekomen bedrag worden aangerekend.
 9. Wijziging van een overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de opdrachtgever en opdrachtnemer bovenop volgende voorwaarden:
 10. Indien het wijzigen van een overeenkomst gebeurd binnen een termijn van 14 dagen voor de te leveren prestatie zal de vergoeding voor de nieuwe overeenkomst niet lager zijn dan minstens 60% van de vergoeding van het eerste akkoord.
 11. Bij het annuleren van een opdracht, zullen reeds gemaakte kosten zoals, attributen,… voor deze opdracht altijd worden doorgerekend aan de klant.
 12. Elke Wendrickx heeft het recht de gemaakte video producties of multimedia toepassingen te publiceren in het portfolio van de eigen website, Facebookpagina, Instagramprofiel of fysiek portfolioboek zonder toestemming van de opdrachtgever.
 13. Behoudens andersluidende overeenkomst blijft Elke Wendrickx Photography de eigenaar van alle video producties, grafische ontwerpen, cinematografische bestanden en fotobestanden, de programmatie alsook de broncode. Het is aan de klant alsook elke andere toeschouwer van alle video producties, grafische ontwerpen, cinematografische bestanden en fotobestanden niet toegelaten deze te gebruiken voor commerciële doeleinden; noch voor de promotie van events. Deze mogen wel gebruikt worden op sociale media door particulieren mits vermelding van “© Elke Wendrickx Photography, “© Elke “Wendrickx, “foto door Elke Wendrickx Photography” of door middel van de tag @Elke Wendrickx Photography op social media kanalen zoals Instagram en Facebook. De klant kan alvorens de beelden worden opgeleverd vragen om de rechten van de beelden over te kopen. In dit geval zal er een meerprijs van 30% van het totaalbedrag worden aangerekend.
 14. Elke Wendrickx Photography is er toe gerechtigd om haar prestaties te allen tijde op te schorten wanneer (1) facturen niet betaald worden binnen de zeven dagen na daartoe te zijn aangemaand, (2) aan een website een inhoud wordt gegeven die illegaal is, derden kan schaden, voor hen denigrerend kan zijn, (3) auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra de diensten werden opgeschort, neemt deze overeenkomst van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling een einde. Alleszins zal de klant of opdrachtgever, ook na de beëindiging, Elke Wendrickx Photography vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van deze overeenkomst en alle geleden schade (zowel de rechtstreekse als de gevolgschade) vergoeden.
 15. De uitvoering van de opdracht geschiedt enkel in onderling overleg, na het ondertekenen van een bindend contract en het betalen van het afgesproken voorschot door de klant.
 16. De fotograaf houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de Fotograaf onaanvaardbaar maakt.
 17. Voor het fotograferen van huwelijken: De overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant komt tot stand voor één specifieke datum of verschillende data. Enkel deze datum of data  worden door de Fotograaf ingeboekt en door middel van het voorschot en contract definitief bevestigd.
 18. De overeenkomst voor het fotograferen komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 30% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 14 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de Fotograaf.
 19. Tenminste 30% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 20. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele  verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen.
 21. In geval van ernstige omstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf naar beste vermogen zorgen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. De Fotograaf maakt zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur op voorhand melding van het verlet, behoudens overmacht. De Fotograaf is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de Klant.
 22. Ingeval van andere overmacht waardoor de Opdracht niet te realiseren is, is de Fotograaf gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is de Klant gehouden om de Fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De Fotograaf maakt zo spoedig mogelijk melding van het bestaan van de overmacht. Na ontvangst van deze mededeling heeft de Klant 2 weken de tijd om de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Klant besluit tot ontbinding, is deze verplicht om de Fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De Fotograaf is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de Klant.
 23. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 24. De leveringstermijnen worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding en kunnen géén ontbinding van de verkoopovereenkomst noch de betaling van vergoeding of intresten door de klant of opdrachtgever met zich meebrengen.
 25. Nooit kan een mislukte reportage buiten de wil van Elke Wendrickx Photography (te wijten aan technische, meteorologische … problemen) of andere uitzonderlijke voorvallen enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant of opdrachtgever opbrengen.
 26. Bij een gebrek aan shotlist of opsommingslijst van verwachte beelden voor de prestatie van start gaat kan er nooit enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant of opdrachtgever in rekening worden gebracht indien er volgens de klant onvoldoende beelden of beelden buiten verwachting werden aangeleverd.
 27. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de Overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Leuven .
 28. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechtbank als nietig zouden worden bevonden, heeft deze nietigheid geen invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst die van kracht blijven.
 29. Om ontvankelijk te zijn, dienen opmerkingen en klachten tegen deze facturen ons binnen de acht dagen en schriftelijk te worden overgemaakt.
 30. Wanneer er een overeenkomst wordt afgesloten door Elke Wendrickx Photography wordt de klant of opdrachtgever automatisch verondersteld kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en betaalvoorwaarden.
Total:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.