Terms and conditions

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Elke Wendrickx Photography, BE0770.651.538, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Elke Wendrickx Photography moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Elke Wendrickx Photography aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Elke Wendrickx Photography niet. Elke Wendrickx Photography is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Elke Wendrickx Photography is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via de contactopties op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Elke Wendrickx Photography. Elke Wendrickx Photography kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Levering uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Elke Wendrickx Photography hiervan verwittigd zodat het order snel klaargemaakt kan worden. De gegevens van de klant worden intern verwerkt om de bestelling uit te voeren. Eventuele vertragingen ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke zijn geen verantwoordelijkheid van Elke Wendrickx Photography.

De goederen dienen bij aankomst door de Klant gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en correcte aantallen. Klachten betreffende de levering, ophaling moeten ons onmiddellijk toekomen na levering en alleszins voor het gebruik. Zoniet vervalt alle recht op betwisting van de Klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Elke Wendrickx Photography.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen vanaf levering zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

Artikel 8: Sancties voor annulering

Bij annulering van gepersonaliseerde bestellingen vragen wij een schadevergoeding die gelijk is aan het volledig bedrag aangezien deze producten niet meer verder verkocht kunnen worden aan derden.

Total:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.